TJ  Týnec nad Sázavou, z. s.
 
 
 
 
S T A N O V Y
 
 
 
 
 
 
OBSAH:
 
    I.   Základní ustanovení
 
   II.   Hlavní a vedlejší činnost TJ
 
  III.   Orgány TJ
 
  IV.   Členství práva a povinnosti
 
   V.   Příspěvky a poplatky
 
  VI.  Majetek a hospodaření
 
VII.    Závěrečná ustanovení
 
 
 
 
I. Základní ustanovení
 
1/ Spolek s názvem TJ Týnec nad Sázavou, z. s. (dále jen TJ) je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým spolkem  
     fyzických osob, které provozují tělovýchovu, sport, turistiku, organizační,  osvětovou, vzdělávací a hospodářskou 
     činnost.  Členy  TJ mohou být i právnické osoby.
2/ Sídlem TJ je ulice Okružní 274, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41. TJ bylo přiděleno IČ 18622127.
3/ Jménem TJ jedná předseda, místopředseda nebo jiný člen výkonného výboru na základě pověření  předsedy.
 
II. Hlavní a vedlejší činnost TJ
 
1/ Základním účelem a hlavní činností TJ je:
    a/ organizovat a provozovat sportovní, tělovýchovnou a turistickou činnost, zvyšovat  výkonnost, zdatnost,     
         upevňovat zdraví svých členů i široké veřejnosti a vytvářet pro to materiálové a tréninkové podmínky                                                                        
    b/ budovat, provozovat a udržovat majetek a zařízení, která TJ vlastní nebo užívá
    c/ dle Stanov, směrnic a organizačních řádů zabezpečovat a hájit zájmy členů v TJ sdružených
    d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních
         pravidel
    e/ spolupracovat se státními orgány, ostatními organizacemi a jejich složkami  a podílet se na  vytváření ekonomické
         a materiální základny potřebné pro činnost TJ
2/ TJ může k podpoře své hlavní činnosti zřizovat a provozovat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání  
     nebo jiné výdělečné činnosti
 
III. Orgány TJ
 
1/ Valná hromada
     1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada (dále jen VH), která je složená z členů TJ. Je-li počet členů TJ vyšší
         než 200,  deleguje  každý oddíl  v TJ sdružený na VH své zástupce v počtu 10% členů  oddílu starších 18 let,
         minimálně však 1 člena.
    2. VH  svolává  výkonný  výbor nejméně  jednou  za  čtyři  roky. V období  mezi  VH  může požádat  předseda  TJ,
        výkonný výbor TJ, členská schůze oddílu v TJ sdruženého, nebo 1/3 členů TJ starších 18 let o svolání mimořádné
        VH. Nesvolá-li  v tomto případě VV valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět
        podal, oprávněn svolat zasedání VH sám. Zasedání VH může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
        svoláno. 
   3. VH se svolává minimálně 14 dnů před termínem konání písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou
        předsedovi nebo pověřenému členu oddílu v TJ sdruženém. Ten zajistí distribuci pozvánek všem delegovaným 
        členům příslušného oddílu.
   4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím.
        V případě, že 15 minut po stanoveném zahájení VH není nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím
        přítomná, je VH usnášeníschopná  v jakémkoli počtu přítomných delegátů.
    5. Usnesení VH jsou platná při souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných.
    6. VH má tyto pravomoci:
         a/ rozhodnout o zrušení, zániku TJ, včetně způsobu majetkového vypořádání
         b/ schvalovat členy výkonného výboru TJ navržené výbory oddílů
         c/ schvalovat jednací řád
         d/ schvalovat zprávu o činnosti
         e/ rozhodnout o zrušení či vystoupení oddílu, který má závazky vůči TJ nebo třetí osobě, nebo žádá-li o majetkové
              vypořádání
        f/ stanovit hlavní směry rozvoje činnosti TJ    
       g/  rozhodovat o dispozicích s nemovitým majetkem TJ
 
2/ Výkonný výbor
     1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor tělovýchovné jednoty (dále jen VV TJ), který je složen ze
          zástupců všech oddílů v TJ sdružených. Každý oddíl sdružený v TJ zastupuje jeden člen. Počet členů VV TJ musí
          být  lichý  a musí mít minimálně 5 členů.  Pokud je počet sdružených oddílů sudý, doplní VV TJ z řad svých členů   
         nejpočetnější oddíly TJ.
    2. Funkční období členů VV TJ je čtyřleté.
    3. VV TJ volí ze svých řad předsedu a místopředsedu. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto statutární
         orgán TJ.
    4. VV TJ řídí předseda, který ho také dle  potřeby svolává.
    5. VV TJ je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
    6. Usnesení VV TJ jsou platná při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
    7. VV TJ lze doplnit kooptací a v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, zvolí VV TJ ze svých řad jeho
         zástupce
    8. VV TJ zejména:
         a/zabezpečuje plnění usnesení VH a plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními VH 
         b/organizuje a řídí činnost TJ a pro tyto potřeby vydává vnitřní předpisy , směrnice a organizační řády TJ
         c/ rozhoduje o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ
         d/ zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, podniky a dalšími subjekty i osobami
         e/ dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku TJ
         f/ schvaluje výsledek hospodaření
         g/ stanovuje výši základního členského příspěvku
         h/ schvaluje ustavení či přijetí nového oddílu do TJ
         i/ uzavírá pracovní smlouvy a dohody
         j/ rozhoduje na návrh výboru oddílu o vyloučení člena pro zvlášť závažná provinění neslučitelná s členstvím,
             o rozhodnutí písemně člena informuje – viz IV/, 4/,  c/
        k/ připravuje podklady pro jednání VH
        l / vede evidenci členů TJ v požadovaném rozsahu střešní sportovní organizace, které je TJ členem.
 
3/ Statutární orgán TJ
      1. Statutárním orgánem TJ je předseda, který zastupuje TJ ve všech záležitostech v souladu s rozhodnutím
           VH a VV TJ. V případě, že předseda rozhoduje v rozporu s tímto rozhodnutím, je povinen  nahradit TJ škodu,
           kterou tímto jednáním způsobil.
     2. Předseda se za TJ podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.
     3. Předseda je oprávněn pověřit místopředsedu, nebo jiného člena VV TJ jednat jménem TJ.
 
4/  Oddíly
      1. Oddíl/odbor (dále jen oddíl) je základním článkem TJ, který nemá vlastní právní subjektivitu. Jménem oddílu
          jedná jeho členy zvolený předseda, nebo  pověřený člen.
      2. Oddíly zejména:       
           a/ vytváří materiální podmínky pro svou činnost
           b/ provozují a udržují tělovýchovná zařízení, která využívají
           c/ organizují soutěže
      3. Orgány oddílu jsou:
           a/ členská schůze, která zejména:
                  - volí ze svých řad výbor oddílu, zástupce do VV TJ, delegáty na VH TJ,
                  - rozhoduje o činnosti oddílu
                   Na členskou schůzi oddílu svolává jeho předseda, nebo pověřený člen oddílu, všechny jeho členy.
                   Usnesení členské schůze jsou přijatá při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.           
           b/ výbor oddílu, který zejména:
                  - přijímá nové členy oddílu
  - řídí činnost oddílu
  - zabezpečuje plnění usnesení členské schůze oddílu, VV TJ a VH TJ
  - vede evidenci svých členů v rozsahu požadovaném VV TJ a zajišťuje výběr příspěvků
                 - podává  VV TJ návrh na vyloučení člena pro zvlášť závažná provinění neslučitelná s členstvím
        
IV. Členství, práva a povinnosti
 
Řádným členem TJ se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.
 
 1.  Členství lze založit přihlášením u výboru příslušného oddílu, nebo výboru TJ, jedná-li se o členství bez vztahu k
      některému oddílu v TJ sdruženému. Každý zájemce o členství přihlášením se do TJ souhlasí s tím, aby údaje
      o něm vedené byly zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, orgánům státní správy
      a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací.
2.  Základní práva členů jsou:
      a/ účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovních, tělovýchovných a společenských aktivit
           v rámci oddílu i TJ, za podmínek daných Stanovami, vnitřními předpisy TJ a soutěžními řády                                
      b/ podílet se na výhodách vyplývajících z členství v TJ
      c/ zúčastňovat se jednání orgánů TJ, týká-li se jeho chování a činnosti
      d/ od 18 let hlasovat na VH TJ, volit a být volen do orgánů TJ
3.  Základní povinnosti členů jsou:
     a/ dodržovat Stanovy a ostatní předpisy TJ a plnit úkoly vyplývající z usnesení a rozhodnutí orgánů TJ
     b/ podílet se na rozvoji činnosti TJ, šetřit a zvelebovat majetek sloužící TJ
     c/ řádně a včas platit příspěvky a poplatky související s členstvím v TJ
     d/ řádně plnit funkce, do kterých byl zvolen a úkoly, kterými byl pověřen
4. Členství v TJ zaniká:
     a/ vystoupením člena
     b/ vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výbor daného oddílu
     c/ vyloučením pro zvlášť závažná provinění neslučitelná s členstvím, o vyloučení rozhoduje VV TJ a své rozhodnutí
          oznámí do patnácti dnů výboru oddílu, který vyloučení navrhl a vyloučenému členovi písemně na adresu bydliště
          nebo na jeho elektronickou adresu
     d/ úmrtím člena
     e/ zrušením TJ
 
V. Příspěvky a poplatky členů TJ
 
1. členské příspěvky TJ
     a/  jsou příspěvky členů TJ, jejichž výši stanoví VV TJ s ohledem na potřeby TJ, výběr zajišťuje  oddíl, který je spolu
           s oddílovými příspěvky předává hospodáři TJ dle jeho pokynů
2. oddílové příspěvky
     a/  jsou příspěvky členů oddílů, jejichž vybírání zajišťuje příslušný oddíl a jsou součástí příjmů těchto oddílů
     b/  výši příspěvků stanoví příslušný oddíl dle finanční náročnosti své činnosti, nerozhodne-li VH TJ jinak
 
V případě, že odvod členských a oddílových příspěvků není ze strany oddílu zajištěn řádně a včas,  je VV TJ oprávněn krátit nebo pozastavit finanční krytí provozu oddílu, případně přijmout jiná opatření
 
VI. Majetek a hospodaření
 
1. zdrojem majetku TJ a oddílů jsou zejména:
     a/ příspěvky členů
     b/ příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a vlastní vedlejší hospodářské činnosti provozované k činnosti hlavní
     c/ dotace na činnost a dary
     d/ majetek přecházející a převedený do vlastnictví TJ 
     e/ majetek, který s sebou přinesly oddíly při vstupu do TJ
     f/ jiné příjmy
2. Majetek TJ je vlastnictvím TJ jako celku. O převodech práva k majetku a jeho nabývání, pozbývání a dispozicích
     s ním rozhoduje VH TJ.
3. Každý oddíl má u TJ svůj analytický účet, na kterém hospodář TJ sleduje jeho příjmy a čerpání. Je nepřípustné
     převádět prostředky z účtu jednoho oddílu na účet oddílu jiného, nebo čerpat tyto prostředky pro potřeby TJ bez
     předchozího souhlasu příslušného oddílu.
4. Při vystoupení z TJ si s sebou oddíl může odnést majetek, se kterým do TJ vstoupil, nebo ho získal vlastní činností po
     vstupu do TJ a dále zisk vytvořený z vlastních příjmů oddílu  ke dni vystoupení.
5/ V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena likvidace TJ za účelem vypořádání majetku. Likvidátora
     jmenuje VH TJ. Likvidační zůstatek musí být použit k veřejně prospěšným cílům. Předběžně bude nabídnut
     právnické osobě se statusem podobným statusu TJ nebo některému školskému zařízení.
 
VII. Závěrečná ustanovení
 
1/ Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku
2/ Stanovy zaregistrované MV ČR dne 17.3.2010 pod č. VS/1-6355/91-R pozbývají platnosti dnem zaregistrování těchto Stanov.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one